Menu
Your Cart

Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai

nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu

atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes

nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “Apbedīšanas birojs ANGEL ”, reģ.Nr. 40103807305, jur.adrese. Rīga,

Krūzes iela 3, LV-1046 (turpmāk arī – Apbedīšanas birojs ANGEL )

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.

aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika ir saikne starp Apbedīšanas birojs ANGEL un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās

ar Apbedīšanas birojs ANGEL un/vai lieto Apbedīšanas birojs ANGEL mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.

Apbedīšanas birojs ANGEL ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast,

kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta Apbedīšanas birojs ANGEL savus datus vai Apbedīšanas birojs ANGEL

tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ Apbedīšanas birojs ANGEL ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.

Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Apbedīšanas birojs ANGEL vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā

Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam

pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un

Lietotājam sniegto pakalpojumu.

Ja Apbedīšanas birojs ANGEL atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Apbedīšanas birojs ANGEL

mājaslapā.

Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu

esošus pakalpojumus, Apbedīšanas birojs ANGEL apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?

Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu

darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai

neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus

Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu Apbedīšanas birojs ANGEL normatīvajos dokumentos norādītos

pienākumus; • lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu

Lietotājam informāciju par Apbedīšanas birojs ANGEL piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam

ir piekritis.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā Apbedīšanas birojs ANGEL ?

Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

Bankas dati, ja tādi sniegti;

Dati, kurus Klients pats paziņo Apbedīšanas birojs ANGEL;

Lietotāja IP adreses informācija;

Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);

U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

Šī informācija tiek turēta Apbedīšanas birojs ANGEL serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.

Kad Lietotājs saskaras ar Apbedīšanas birojs ANGEL pakalpojumiem, Apbedīšanas birojs ANGEL serveri uztur unikālu

darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP

adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; •

programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu

pakalpojuma kvalitāti.

Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda

nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu

aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.


6. Kādus līdzekļus Apbedīšanas birojs ANGEL izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

Apbedīšanas birojs ANGEL var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs

norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. Apbedīšanas birojs ANGEL arī

var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī Apbedīšanas birojs ANGEL

var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā.

Apbedīšanas birojs ANGEL ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo

personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?

Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats

dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā

mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).

Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot

Apbedīšanas birojs ANGEL apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek

sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot

norādītos saziņas kanālus ar Apbedīšanas birojs ANGEL . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Pakalpojuma sniegšana – lai Apbedīšanas birojs ANGEL varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus,

Apbedīšanas birojs ANGEL jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja Apbedīšanas

birojs ANGEL mājaslapā.

Leģitīmas intereses – ievērojot Apbedīšanas birojs ANGEL intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un

savlaicīga atbalsta sniegšana Lietotājam, Apbedīšanas birojs ANGEL ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā

apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par

Apbedīšanas birojs ANGEL leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā

rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Apbedīšanas birojs ANGEL pakalpojumu piedāvājumi.

Juridisko pienākumu izpilde – Apbedīšanas birojs ANGEL ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu

prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi

Apbedīšanas birojs ANGEL ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu

mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,

kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās

apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski

identificētu.

Apbedīšanas birojs ANGEL var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera

iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs

piekrīt Apbedīšanas birojs ANGEL sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja

datora cietā diska. Tie palīdz Apbedīšanas birojs ANGEL uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku

pakalpojumu.

Iegūtos datus izmanto Apbedīšanas birojs ANGEL mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie

netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001

sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības

veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes

iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).

Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums


Apbedīšanas birojs ANGEL apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a)

kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un

Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams Apbedīšanas birojs ANGEL leģitīmo interešu

realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?

Izmantojot Apbedīšanas birojs ANGEL pakalpojumus vai sazinoties ar Apbedīšanas birojs ANGEL , Lietotājs piekrīt

Apbedīšanas birojs ANGEL pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

Apbedīšanas birojs ANGEL nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja

personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu,

Apbedīšanas birojs ANGEL pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot

ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Apbedīšanas birojs ANGEL rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Apbedīšanas birojs ANGEL vārdā un

uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto

atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Apbedīšanas birojs ANGEL

deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Apbedīšanas birojs ANGEL rīcībā

esošos personas datus saviem nolūkiem.

Apbedīšanas birojs ANGEL neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas

datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Apbedīšanas birojs ANGEL , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus

trešajām personām.

Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā Apbedīšanas birojs ANGEL paziņos par to Lietotājam.

Tāpat Apbedīšanas birojs ANGEL par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez

nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības

pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas

Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu Apbedīšanas birojs ANGEL spēj uzskatāmi parādīt,

ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

Apbedīšanas birojs ANGEL glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no

datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.

13. Kādas ir Lietotāja tiesības?

Vērsties pie Apbedīšanas birojs ANGEL , lai saņemtu Apbedīšanas birojs ANGEL rīcībā esošo personas datu kopiju.

Labot visus Apbedīšanas birojs ANGEL rīcībā esošos personas datus par sevi,

Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no

Apbedīšanas birojs ANGEL ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. Apbedīšanas birojs ANGEL nesniegs Lietotājam

informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par

kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem

tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Vērsties pie Apbedīšanas birojs ANGEL vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija,

www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

Saziņā ar Apbedīšanas birojs ANGEL iespējams izmantot e-pastu angel.birojs@gmail.com

Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā

Politikā, jāvēršas Apbedīšanas birojs ANGEL (67372232 un angel.birojs@gmail.com)

Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika šeit.